Amylose

ชุดทดสอบ อะไมโลสในข้าว Amylose Test

รายละเอียด

ชุดทดสอบ อะไมโลสในข้าว Amylose Test

บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ผู้แทนจำหน่ายบริการ และผลิตอุปกรณ์เครื่องมือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ มีความภูมิใจเสนอชุดทดสอบหาปริมาณอะไมโลสในข้าวหอมมะลิ ตามมาตรฐานการวิเคราะห์ของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพานิชย์ (ภาคผนวก ง.)

โดย บริษัท ฯ ได้จัดชุดทดสอบหาปริมาณอะไมโลสตามปริมาณจำนวนตัวอย่างที่ท่านมีต่อวันเพื่อความเหมาะสมในการจัดซื้อมีชุดทดสอบฯ ให้ท่านได้เลือกตามงานที่ท่านมีดังนี้

 1. A Small set เหมาะสำหรับตัวอย่างข้าว 5-10 ตัวอย่างต่อวัน
 2. A Medium set เหมาะสำหรับตัวอย่างข้าว 10-15 ตัวอย่างต่อวัน
 3. A Max set เหมาะสำหรับตัวอย่างข้าวมากกว่า 25 ตัวอย่างต่อวัน

โดยในชุดนี้ได้มีการเปลี่ยนเครื่องวัด Spectrometer ให้มีความสามารถมากขึ้นโดยสามารถทํากราฟ และเก็บในหน่วยความจำได้ทำให้การวัดอ่านค่าได้สะดวกมากขึ้น และมีการใช้ Auto Pipette ทำให้การดูดสารเคมีทำได้ง่ายขึ้น

ทุกชุดจะประกอบด้วยเครื่องมือสารเคมีเครื่องแก้วพร้อมทั้งขันตอนการทดสอบหาปริมาณอะไมโลสในรูปแบบ Flow Chart และ VDO CD ตั้งแต่เริ่มวิเคราะห์จนได้ค่าเปอร์เซ็นต์อะไมโลส และขั้นตอนการใช้เครื่องมือในชุดทดสอบด้วย

ขั้นตอนการวิเคราะห์ และทดสอบปริมาณอะไมโลส

 1. เครื่องบดข้าว โดยการใช้เครื่องบด
  Amylose FW-100
 2. ชั่งปริมาณข้าว โดยการใช้เครื่องชั่ง
  Amylose PA 214
 3. ผสมน้ำยาเคมี โดยการใช้เครื่องแก้ว
  Amylose GLASSWARE
 4. ปั่นกวน 20 นาที โดยใช้ magnetic stirrer
  Amylose ST-900LED
 5. นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยใช้เครื่อง Spectrometer เพื่อหาค่าเปอร์เซ็นต์ของอะไมโลส
  Amylose V5100

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในตรวจทดสอบคุณภาพข้าว เช่น เครื่องวัดความขาว, วัดความชื้นข้าว, ชุดวิเคราะห์การสลายเมล็ดข้าว ในด่าง จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

รายละเอียด

ชุดทดสอบ อะไมโลสในข้าว Amylose Test

Model Small Set Medium Set Max Set
Magnetic Stirrer
(เครื่องกวนสารละลาย)
ชุดทดสอบ อมิโลสในข้าว_Amylose Test - Magnetic Stirrer ST-EC                                                      ST-500LED                                            ST-1200LED
Grinder
(เครื่องบด)
ชุดทดสอบ อมิโลสในข้าว_Amylose Test - GrinderFW100
Labware and Chemicals
(เครื่องแก้ว และสารเคมี)
ชุดทดสอบ อมิโลสในข้าว_Amylose Test - Labware and ChemicalsLabware / Chemicals
(ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนชุด)
Spectrometer
(เครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์)
ชุดทดสอบ อมิโลสในข้าว_Amylose Test - SpectrophotometerV-5100 / V-5800PC / AE-560-4V / AE-560-4VPCD
(สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ราคาแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน)
Moisture Balance
(เครื่องชั่งสารอิเลคทรอนิคส์)
ชุดทดสอบ อมิโลสในข้าว_Amylose Test - Moisture BalancePA214 / AS220.R2 / GR-200
(สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ราคาแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชุดทดสอบ อะไมโลสในข้าว Amylose Test